add_filter( 'auth_cookie_expiration', 'extend_login_cookie' ); function extend_login_cookie( $expirein ) { return 2592000; // 30 days in seconds }
March 25, 2023

وکیل

پاسخبهاینسوالتاحدودیپیچیدهاست. زیرامسائلوپروندههایحقوقیدرطیفوسیعیقراردارند. ازپروندههایمربوطبهوکیلخانوادهگرفتهتاپروندههایوکیلمدنی،وکیلکیفری،ثبتاحوالو… هرکدامازاینحوزههادارایموضوعاتبسیارمتفاوتیهستند. بنابرایننمیتوانگفتبهترینوکیلخانواده،وکیلکیفریاست.

بنابراینمیتوانپاسخسوالفوقرابهگونهایمطرحکردکهانتخابوکیلبایدبراساسنوعوشرایطپروندهباشد. موسسهحقوقییکیازمکانهاییاستکهباتوجهبهتعدادوکلادریکدادگاهمیتوانیدبهترینوکیلرادرهرپروندهجستجوکنید. شایدیکیازمهمترینسوالاتهرفردیکهپروندهیامشکلحقوقیدارداینباشدکهچگونهبهترینوکیلرابرایحلمشکلخودانتخابکند.

بهترینوکیل

درواقعاساساًبرایانتخابوکیلچهپارامترهاییرابایددرنظرگرفت. درموردنحوهانتخابوکیلقطعانظراتوویژگیهایزیادیوجوددارد. گروهوکلایپاسارگادبرایانتخاببهترینوکیلامکاناتزیررابهشماارائهمیدهد. وکیلخوب در تهران یکبایدویژگیهایزیرراداشتهباشد:

  • تخصصدرزمینهخاصیازمسائلحقوقیودعاوی
  • انجاموامتیازدهیمناسببهتعدادموارددرزمینهتخصصیخودوداشتنرزومهقابلارائه
  • دقتدرمطالعهپروندهوهمچنیندرصحبتبامشتریبهمنظورتسلطبرابعادمختلفپرونده
  • سخنوریوتواناییمتقاعدکردنطرفمقابلبهویژهدرجلساتدادگاه
  • دلسوزیوهمکاریدررسیدگیبهامورپرونده
  • داشتنزمانودستورمناسببرایپیگیریپرونده

بسیاریازپروندههایموجوددردادگاههامربوطبهخانوادهاست. پروندههاباتوجهبهماهیتخودمعمولاطولانیودارایابعادمختلفیهستندوبسیاریازافرادبرایکاهشمشکلاتناشیازپروندههایخانوادگیتمایلبهاستخداموکیلخانوادهدارند. برایانتخاببهترینوکیلخانوادهبایدبهمواردزیرتوجهکرد:

بهترینوکیلخانوادهبایددارایتخصصدرپروندههایطلاقشاملطلاقتوافقی،طلاقازطرفزوج،طلاقازطرفزوجه،حضانت،نفقه،تمکینوحتیمهریهباشد.

بهترینوکیلخانوادهلزوماًکسیاستکهبسیارصبورودلسوزپروندهباشد. بسیاریازپروندههایخانوادگیجنبهعاطفیدارندووکیلبایدبادلسوزیبرایموکلخودوصبردربرابرناملایماتچهازطرفموکلخودوچهازطرفطرفمقابلبهپروندهرسیدگیکند.

باهوشبودنیکیازمهمترینویژگیهایبهترینوکیلخانوادهاست. بسیاریازپروندههایخانوادگیومشکلاتبینزوجینبایکیاحداقلدوپروندهختممیشود. بهشرطیکهوکیلبتواندازنقاطقوتوضعفطرفیننهایتاستفادهراببردوپروندهرادرمسیردرستپیشببرد.

اقناعیکیازویژگیهایحیاتیبهترینوکیلخانوادهاست. دربسیاریازموارددرصورتیکهوکیلمهارتمذاکرهخوبیداشتهباشدمیتواندطرفینرادریکمذاکرهبرد-بردتاحدتوافقپیشببردودرنتیجهزمانرسیدگیراتاحدزیادیکاهشدهد.

بهترینوکیلدادگستریخانوادهبایدباتشریفاتمجتمعهایقضاییوشعبمختلفآشناباشدوباقاضی،منشیشعبهو … ارتباطخوبیداشتهباشد.