وکیل

  • Post author:
  • Post category:Casino

پاسخبهاینسوالتاحدودیپیچیدهاست. زیرامسائلوپروندههایحقوقیدرطیفوسیعیقراردارند. ازپروندههایمربوطبهوکیلخانوادهگرفتهتاپروندههایوکیلمدنی،وکیلکیفری،ثبتاحوالو… هرکدامازاینحوزههادارایموضوعاتبسیارمتفاوتیهستند. بنابرایننمیتوانگفتبهترینوکیلخانواده،وکیلکیفریاست.

بنابراینمیتوانپاسخسوالفوقرابهگونهایمطرحکردکهانتخابوکیلبایدبراساسنوعوشرایطپروندهباشد. موسسهحقوقییکیازمکانهاییاستکهباتوجهبهتعدادوکلادریکدادگاهمیتوانیدبهترینوکیلرادرهرپروندهجستجوکنید. شایدیکیازمهمترینسوالاتهرفردیکهپروندهیامشکلحقوقیدارداینباشدکهچگونهبهترینوکیلرابرایحلمشکلخودانتخابکند.

بهترینوکیل

درواقعاساساًبرایانتخابوکیلچهپارامترهاییرابایددرنظرگرفت. درموردنحوهانتخابوکیلقطعانظراتوویژگیهایزیادیوجوددارد. گروهوکلایپاسارگادبرایانتخاببهترینوکیلامکاناتزیررابهشماارائهمیدهد. وکیلخوب در تهران یکبایدویژگیهایزیرراداشتهباشد:

  • تخصصدرزمینهخاصیازمسائلحقوقیودعاوی
  • انجاموامتیازدهیمناسببهتعدادموارددرزمینهتخصصیخودوداشتنرزومهقابلارائه
  • دقتدرمطالعهپروندهوهمچنیندرصحبتبامشتریبهمنظورتسلطبرابعادمختلفپرونده
  • سخنوریوتواناییمتقاعدکردنطرفمقابلبهویژهدرجلساتدادگاه
  • دلسوزیوهمکاریدررسیدگیبهامورپرونده
  • داشتنزمانودستورمناسببرایپیگیریپرونده

بسیاریازپروندههایموجوددردادگاههامربوطبهخانوادهاست. پروندههاباتوجهبهماهیتخودمعمولاطولانیودارایابعادمختلفیهستندوبسیاریازافرادبرایکاهشمشکلاتناشیازپروندههایخانوادگیتمایلبهاستخداموکیلخانوادهدارند. برایانتخاببهترینوکیلخانوادهبایدبهمواردزیرتوجهکرد:

بهترینوکیلخانوادهبایددارایتخصصدرپروندههایطلاقشاملطلاقتوافقی،طلاقازطرفزوج،طلاقازطرفزوجه،حضانت،نفقه،تمکینوحتیمهریهباشد.

بهترینوکیلخانوادهلزوماًکسیاستکهبسیارصبورودلسوزپروندهباشد. بسیاریازپروندههایخانوادگیجنبهعاطفیدارندووکیلبایدبادلسوزیبرایموکلخودوصبردربرابرناملایماتچهازطرفموکلخودوچهازطرفطرفمقابلبهپروندهرسیدگیکند.

باهوشبودنیکیازمهمترینویژگیهایبهترینوکیلخانوادهاست. بسیاریازپروندههایخانوادگیومشکلاتبینزوجینبایکیاحداقلدوپروندهختممیشود. بهشرطیکهوکیلبتواندازنقاطقوتوضعفطرفیننهایتاستفادهراببردوپروندهرادرمسیردرستپیشببرد.

اقناعیکیازویژگیهایحیاتیبهترینوکیلخانوادهاست. دربسیاریازموارددرصورتیکهوکیلمهارتمذاکرهخوبیداشتهباشدمیتواندطرفینرادریکمذاکرهبرد-بردتاحدتوافقپیشببردودرنتیجهزمانرسیدگیراتاحدزیادیکاهشدهد.

بهترینوکیلدادگستریخانوادهبایدباتشریفاتمجتمعهایقضاییوشعبمختلفآشناباشدوباقاضی،منشیشعبهو … ارتباطخوبیداشتهباشد.